UgovorKablTV

УГОВОР ЗА КАБЛОВСКУ ТЕЛЕВИЗИЈУ


 

КОРИСНИЧКИ УГОВОР
о прикључењу индивидуалног корисника на „КДС Ниш-Јотел“

 

Закључен дана ____________201_. год. између уговорних страна :
1. Власник „КДС-а Ниш-Јотел“ („ЈОТЕЛ д.о.о.“ , Бул. Немањића 67, Л.45 („Зона 1“)из Ниша, у даљем тексту: „Власник“, и
2. Индивидуални корисник прикључка на „КДС Ниш-Јотел“: ____________, ул. ___________, стан / кућа бр.________ из Ниша, (у даљем тексту: „Корисник“).

Члан 1.

Уговором се регулишу међусобна права и обавезе ради обезбеђења и коришћења прикључка на КДС “Ниш – Јотел

Власник система, који је и кабл оператер, обавезује се да ће у року од 60 радних дана прикључити корисника на двосмерни КДС (систем кабловске телевизије). Обезбедиће најмање 50 ТВ канала, квалитета СрС Н.Н.6.172 (проверава се мерним инструментом). Канали могу бити подељени у пакете.

У оквиру овога: земаљске ТВ програме за које постоји могућност квалитетног пријема у Нишу; избор сателитских ТВ програма са више сателита (дигиталних и скремблованих). Кориснику се, развојем система, могу пружити и други сервиси.

Члан 2.

Корисник се обавезује да за прикључење на нови КДС “Ниш-Јотел“ изврши плаћање власнику прикључне таксе у износу:

a) Стандарне цене од 3.950 динара, или у 3 месечне рате по 1.500 динара (за куће);

б) Дисконтне цене од 1.950 динара, или у 2 месечне рате по 1.000 динара (за више станова у истој кући/згради);

в) Посебне цене са попустом од: ____________ динара (уз интернет, а обавезе корисника по овом Уговору су најмање

две године).

г) Без надокнаде – ________________________________________, где се корисник обавезује да користи услуге и

редовно измирује месечну претплату најмање у следеће две године.

Члан 3.

Власник система обавезује се да обезбеди кориснику прикључење на КДС “Ниш-Јотел

Власник система обавезује се да обезбеди редовно оджавање система.

Реализованим прикључком сматра се увођење кабла на таван куће, или у предсобље стана корисника (у стамбеним зградама), са прописаним нивоом сигнала и квалитетом програма “врло добар/одличан“

Евентуална израда кућне исталације у стану/кући није предмет овог Уговора, и може се посебно договорити, у складу са ценовником Власника система или извођача радова.

Члан 4.

Корисник је сагласан да се његова зграда/објекат трајно прикључује на КДС-мрежу Власника, уз постављање неопходне унутрашње инсталације. Корисник се обавезује да ће увек омогућити приступ радницима извођача монтажних радова и радницима службе одржавања у заједничке и своје просторије у којима треба извршити монтажу, мерења или радове реконструкције. Сагласан је да је сва КДС/ТВ инсталација у згради (до корисниковог стана-куће) трајно власништво Јотел-а.

Члан 5.

Корисник се обавезује да неће дозволити неовлашћено вршење захвата на опреми и уређајима КДС-а, нити бесправно прикључивање других станова/кућа. У противном корисник може изгубити и право на прикључак, без надокнаде.

Члан 6.

Власник преузима обавезу развоја КДС-а и редовног одржавања све до корисниковог стана/куће.

Корисник се обавезује да на име одржавања и претплате из става 1. овог члана месечно плаћа надокнаду у висини од 990 динара, за основни пакет. Ова цена не обухвата ауторска права за стране и дом.програме, као и друге евентуалне дажбине, које нису важиле у тренутку склапања овог Уговора.

Месечна претплата може се квартално мењати, у складу са: растом трошкова живота, просечних зарада у Р.Србији, код повећања понуде КДС-а, и пословном политиком Власника КДС-а.

Члан 7.

Уредним измирењем обавеза из Уговора, до 20. за тек. месец, корисник стиче право на трајно коришћење прикључка.

Важност овог Уговора се у свему утврђује на неограничено време. У случају раскида овог Уговора, корисник који није измирио у целости обавезе из члана 2., дужан је да плати трошкове монтаже/демонтаже прикључка (2.000 динара), а остале уплате-за прикључак и претплату не враћају се.

У случају да корисник касни са уплатом мес.рате или претплате више од 60 дана корисник се може искључити са КДС-а.

За поновно прикључење наплаћиваће се цена по ценовнику Власника.

Члан 8.

За све што није прецизно регулисано овим Уговором, важе Опште одредбе односа са корисницима Јотел д.о.о., које се налазе истакнуте на сајту и у корисничком сервису. Уговор је сачињен у 2 примерка, за сваку страну по један.

За спорове из овог Уговора који се не могу решити договором, надлежан је Суд у Нишу.

 

КДС-а “Ниш -Јотел“ :  ____________________________

Корисник :_______________________________

l.k.___________________

tel: __________

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ