Ugovor Kabl Internet

Општи уговор о пружању и коришћењу Интернет услуга
употребом кабловског дистрибутивног система (КДС)

 

Члан 1.

Предмет овог Уговора је прикључење Корисникових Интернет уређаја на глобалну светску мрежу Интернет, услуга преноса саобраћаја између тих уређаја и Интернета као и друге пратеће услуге посредством КДС-а, а у складу са Општим условима и ценовником.

Међусобна веза КОРИСНИКОВИХ уређаја и Провајдерове мреже се остварује повезивањем на КДС који је у власништву предузећа “ЈОТЕЛ” д.о.о. – НИШ. КОРИСНИК и ПРОВАЈДЕР посебним Уговорима регулишу своја права и обавезе према КДС-у.

Члан 2.

Саставни део овог уговора чини:

  • Захтев за прикључење на кабловски Интернет (у даљем тексту: ЗАХТЕВ)
  • Ценовник за пружање Интернет услуга (у даљем тексту: ЦЕНОВНИК)
  • Правилник о Општим условима за пружање Интернет услуга са посредством КДС-а (у даљем тексту: Општи услови)
  • Правилник о понашању на Интернету

КОРИСНИК потписивањем овог Уговора прихвата да је упознат са смислом и могућим услугама које му обезбеђује

ПРОВАЈДЕР овим Уговором и да разуме услове коришћења услуга и опције које је изабрао попуњавајући ЗАХТЕВ.

Члан 3.

Приликом изражавања жеље прикључења на кабловски Интернет КОРИСНИК попуњава ЗАХТЕВ. КОРИСНИК својим потписом гарантује да су подаци унети у ОБРАЗАЦ тачни и ће уколико накнадно дође до промена у тим подацима о томе благовремено, а најкасније 15 дана након промене, обавестити ПРОВАЈДЕРА. КОРИСНИК се обавезује да ће ПРОВАЈДЕРУ надокнадити целокупну штету насталом пропуштањем преузете обавезе.

Члан 4.

За услуге које је за КОРИСНИКА извршио ПРОВАЈДЕР, као и за опрему коју је за КОРИСНИКА испоручио ПРОВАЈДЕР, а тичу се овог Уговора, КОРИСНИК је дужан платити ПРОВАЈДЕРУ накнаду према ЦЕНОВНИКУ важећим у тренутку пружања услуге.

ПРОВАЈДЕР задржава право да једнострано, у складу са условима на тржишту и својом пословном политиком измени ЦЕНОВНИК. О изменама ценовника ПРОВАЈДЕР мора благовремено обавестити КОРИСНИКА, а најмање 7 дана пре почетка важења новог Ценовника.

Члан 5.

Обавеза је ПРОВАЈДЕРА да услуге које је од њега тражио КОРИСНИК извршава на време и одговарајућим квалитетом. Начин пружања услуга је детаљније описан у Општим условима. Опште услове доноси ПРОВАЈДЕР и има право да их промени о чему мора благовремено обавестити КОРИСНИКА, а најмање 7 дана пре почетка важења нових Општих услова.

КОРИСНИК и ПРОВАЈДЕР се обавезују да ће поштовати Опште услове.

Члан 6.

Правила понашања на Интернету у смислу садржаја и обима порука које се размењују између КОРИСНИКА и Интернета коришћењем Провајдерове мреже прописана су документом: Правилник о понашању на Интернету.
Правилник о понашању на Интернету доноси ПРОВАЈДЕР и има право да га промени о чему мора благовремено обавестити КОРИСНИКА, а најмање 7 дана пре почетка важења новог Правилника. КОРИСНИК и ПРОВАЈДЕР се обавезују да ће поштовати Правилник о понашању на Интернету. Текст правилника је јаван документ и као такав доступан свим заинтересованим лицима.

Члан 7.

КОРИСНИК се обавезује да ће Интернет прикључак из овог Уговора користити само за своје потребе. КОРИСНИК нема право уступања овог Уговора трећим лицима без претходне писмене сагласности ПРОВАЈДЕРА. Уколико такав пренос Уговора претходно писмено одобри ПРОВАЈДЕР, то не ослобађа КОРИСНИКА одговорности дефинисаних одредбама овог Уговора. Страна 2

Члан 8.

КОРИСНИК се обавезује да ће према важећем ЦЕНОВНИКУ уредно и благовремено извршити уплату уговорене надокнаде за уговорене услуге и испоручену опрему за наредни месец најкасније до 28. текућег месеца .
Ако КОРИСНИК не плати доспелу обавезу у складу са првим ставом овог члана ПРОВАЈДЕР има право да ограничи или укине привремено или трајно прикључак и пружање услуге.

Члан 9.

Комуникација или обавештење уговорних страна по свим питањима битним за спровођење овог Уговора вршиће се искључиво у писаној форми, са којом се изједначава и слање обавештења путем електронске поште.

Члан 10.

Уговор се закључује са роком важења на неодређено време. Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор, а о раскиду мора писмено обавестити другу уговорну страну најкасније у року од 15 дана пре намераваног дана раскида.
ПРОВАЈДЕР може раскинути овај уговор у следећим случајевима који се сматрају да су кривица КОРИСНИКА:
Неплаћање услуга од стране КОРИСНИКА. У случају да КОРИСНИК не измири било који испостављени рачун, у року од 2 дана након истека рока за плаћање, ПРОВАЈДЕР има право да уз обавештење корисника суспендује до измирења обавеза даље коришћење услуга од стране КОРИСНИКА. Уколико КОРИСНИК ни након даљих 15 дана не измири своје обавезе, ПРОВАЈДЕР има право да једностраним писменим обавештењем раскине Уговор.
Кршење одредби Општих услова од стране КОРИСНИКА. У случају да КОРИСНИК прекрши одредбе из Општих услова ПРОВАЈДЕР има право на суспензију или раскид Уговора, у складу са наведеним одредбама.
Кршење одредби Правилника о понашању на Интернету од стране КОРИСНИКА. У случају да КОРИСНИК прекрши одредбе из Правилника о понашању на Интернету ПРОВАЈДЕР има право на суспензију или раскид Уговора, у складу са наведеним одредбама.
Раскид Уговора по било ком основу не ослобађа КОРИСНИКА обавезе да плати све неизмирене обавезе настале за испоручену опрему или за коришћену услугу до дана раскида уговора као и надокнаду за евентуалну штету коју је учинио ПРОВАЈДЕРУ.

Члан 11.

Приликом закључења уговора КОРИСНИК је од ПРОВАЈДЕРА остварио следеће додатне попусте на услуге Кабловске Телевизије:

  1. Нижу цену прикључења на систем Кабловске телевизије у износу _______ динара;
  2. Попуст на месецну претплату за КДС у трајању од ____ месеци, износ _____ динара по месецу.

Члан 12.

КОРИСНИК се обавезује да ће 24 (словима:двадесетчетири) месеци користити један од тарифних пакета, с тим да:
КОРИСНИК има право на суспендовање коришћења интернета. Током првих 36 месеци коришћења услуга, укупно време суспендовања не може бити дуже од 6 месеци.
У случају раскида уговора од стране КОРИСНИКА пре истека уговореног рока, корисник је дужан платити ПРОВАЈДЕРУ иницијално прикључење на систем кабловског интернета у складу са важећим ЦЕНОВНИКОМ као и надокнаду на име оствареноих попуста дефинисаних Чланом 11. овог уговора.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу прикључењем корисника на интернет „КДС Ниш-Јотел“.

Члан 14.

У случају спора који се не може решити путем договора надлежан је општински Суд у Нишу.
Овај Уговор је сачињен у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава 1 (словима: један) примерак.

Дана ___.___._____.године, у Нишу.

 

За Јотел д.о.о., Ниш:

__________________

                                                                                                                                 Корисник:
_______________________
Улица:___________број_____
бр.лк.:____тел.:____________

 

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ