Internet pricelist

ЦЕНОВНИК


Иницијално прикључење на кабловски интернет износи 2.990,00 дин. (у промотивном периоду 1,00 дин.)Зависно од избора интернет брзине постоје следеће могућности:

1. Кабловски модем Docsis 2.0 Motorola /Cisco-ScAtlanta/Arris/Thompson за који се у случају оштећења, од стране корисника, плаћа  1.950,00 дин.

2. Кабловски модем Docsis 3.0 Мотоrоlа за који се у случају оштећења, од стране корисника, плаћа 3.900,00 дин.

3. модем се може изнајмити по цени од 95,00 дин. месечно и

4. модем се може добити, код одређених категорија бизнис корисника, на бесплатно коришћење, при чему модем остаје у власништву провајдера

Осим у случају 1., трошкове сериса или замене модема, за сва евентуална оштећења модема, проузрокована неправилним руковањем или непажњом корисника сноси корисник.

Сваки корисник склапањем уговора добија е-mail mailbox капацитета 50 МB. Кориснику је на располагању 1 е-mail адреса у оквиру е-mail домена. Адреса која се додељује кориснику, и преко које ће се вршити поптуно информисање корисника о свим новонасталим променама у домену услуга које се пружају од стране провајдера, је у формату коrisnicko_ime@јоtеl.cо.rs. Отварање додатног е-mail налога по захтеву корисника износи 200,00 дин. по налогу.

За сваку интернет брзину наведена је максимална брзина преноса података ка/од Корисника. Обрaчунава се саобраћај у оба смера, при чему се код тарифирања интернет брзина национални и интернационални саобраћај не разликују.

За физичка лица предвиђене су интернет брзине у „pre-paid“ варијанти, наиме, корисник је дужан да до 28. текућег месеца изврши уплату интернет брзине за наредни месец. Том приликом корисник може извршити промену интернет брзине, лично или путем WЕB-а, подношењем одговарајућег захтева.

Корисник се може определити за интернет брзине са ограниченим саобраћајем или интернет брзине са неограниченим саобраћајем, такозвану ‘flat’ варијанту без мерења саобраћаја за дату брзину преноса. Интернет брзине са ограничењем у саобраћају конфигурисане су тако да када корисник искористи предвиђени саобраћај, може наставити са коришћењем интернет услуге, при чему, зависно од изабране интернет брзине, плаћа прекорачење при уплати интернет брзине за наредни месец. Цена прекорачења по МB дата је у следећој табели.

Интернет брзине са ограниченим саобраћајем

Интернет брзина Брзина Прeноса података Укључени саобраћај Mесечна Претплата у дин. Mесечна Претплата мoдема Прекорачење дин. пo MB
Basic 50/10 50GB 1.090 0.04

Свака од наведених интернет брзина траје 30 дана (почев од 1. у месецу), а неискоришћени саобраћај се не може пренети у наредни месец.

Напомена: Прекорачење је опционо, дакле плаћа се и користи искључиво на захтев корисника, уколико корисник не достави захтев провајдеру не врши се никаква доплата.

Корисник је дужан платити прекорачење најкасније до 10. у наредном месецу, у супоротном Провајдер ће му онемогућити коришћење услуге до уплате износа прекорачења.

По достизању ЛИМИТА корисници ће бити обавештени путем е-maila о достизању истог и брзина ће им се аутоматски смањити на 32 Кbps – до достизања максималног саобраћаја у току обрачунског периода, након чега ће услуга бити прекинута.

Корисници Flat интернет брзина добијају модем на коришћење од провајдера бесплатно. За кориснике ових интернет брзина предвиђене су динамичке IP адресе, (једна или две), а за задату брзину преноса података, не врши се мерење саобраћаја. Цене сваке интернет брзине дате су у следећој табели:

Flat интернет брзине са динамичком IP адресом

Интернет брзина Брзина прeноса
податакa (Мbps)
Mесечна претплата
Flat  1 До 60/15 1.290
Flat  2 110/15 1.680 (wifi модем – 2.4 GHz)

*Све наведене цене су са урачунатим ПДВ-ом.

Напомена: ценовник важи од 03.01.2023.

Турбо интернет брзине:

Интернет брзина Брзина прeноса
податакa (Mbps)
Mесечна претплата
Turbo 1 180/15 1.980 (wifi модем – 2.4 / 5 GHz)
Turbo 2 До 250/15 2.220 (wifi модем – 2.4 / 5 GHz)

*Све наведене цене су са урачунатим ПДВ-ом.

Правна лица за разлику од физичких имају могућност „pre-paid“ и „post-paid“ плаћања.
Правна лица могу користити све интернет брзине предвиђене за физичка лица.
Преостале Flat  интернет брзине са динамичком IP адресом, као и све интернет брзине са ограничењем у погледу саобраћаја плаћају се у „pre-paid“ варијанти.


Напомена: ценовник важи од 03.01.2023.

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ