UgovorKoriscenjeServisaDTV

УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ СЕРВИСА ’’ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА’’


Закључен дана ______________ 201_. године између:

1. „Јотел“ д.о.о. Булевар Немањића 67/45, матични број: 17280554, ПИБ: 1002336912, бр. тел. инфо центра 018/537355 (у даљем тексту Провајдер) кога заступа директор Драган Илић, са једне стране, и

2. Претплатника, са друге стране

– уколико је Претплатник физичко лице

Име и презиме ________________________________________

Адреса (подаци из личне карте) ___________________________

ЈМБГ ___________________број личне карте___________

Телефон __________Мобилни ________ е-маил ______________

Адреса за пријем поште и рачуна___________________________

Адреса на којој се користи услуга ___________________________

– уколико је Претплатник правно лице

Пословно име (фирма)___________________________________

Законски заступник (директор) ____________________________

Матични број ___________________ ПИБ ___________________

Телефон ____________ Фаx ____________ е-маил ___________

Контакт особа _________________ Мобилни ________________

Адреса за пријем поште и рачуна __________________________

Адреса на којој се користи услуга __________________________

Члан 1.

Закључењем овог Уговора заснива се претплатнички однос између претплатника и ЈОТЕЛ-а поводом коришћења услуге ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА, која подразумева посебан систем за дистрибуцију ТВ сигнала (одређени број ТВ канала из Понуде са ценовником) до претплатника базиран на плаћању месечне накнаде, а уз помоћ неког од понуђених дигиталних рисивера по одабиру претплатника.

Члан 2.

Претплатник добија од ЈОТЕЛ-а на коришћење дигитални рисивер неопходан за праћење услуге ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА . Претплатник је у обавези да са добијеним рисивером поступа у складу са Уговором о коришћењу дигиталног рисивера. Претпатник је обавезан да уколико то Провајдер захтева од њега, врати Провајдеру дигитални рисивер са оргиналним паковањем и комплетним садржајем оргиналног паковања, на локацији представништва Провајдера.

Претплатнику није дозвољено да добијени дигитални рисивер преноси на треће лице/локацију, и исто би се сматрало директним кршењем Претплатничког уговора, што би повлачило последице дефинисане одредбама Општих услова.

Члан 3.

Претплатник добија на коришћење, у складу са изабраном врстом услуге ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА, према Понуди са ценовником:

дигитални СД рисивер

дигитални ХД рисивер

дигитални ХД рисивер са ДВР опцијом.

Члан 4.

Уговорне стране сагласно констатују да су приликом закључења овог Уговора претплатнику познати/уручени важећи Општи услови за коришћење услуге ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА и Понуда са ценовником, као и да исти представљају саставни део овог Уговора, те уговорне стране изјављују да су упознате и сагласне са текстом овог Уговора и његових саставних делова.

Претплатник је сагласан да ЈОТЕЛ може вршити измене Општих услова и Понуде са ценовником, о чему ће се претплатник обавештавати приступом сајту ЈОТЕЛ-а, на коме ће предметне измене благовремено бити презентоване.

Члан 5.

Уколико претплатник и ЈОТЕЛ већ имају закључен уговор о заснивању претплатничког односа за услугу ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА којим је претплатник добио на коришћење дигитални кабловски пријемник са смарт картицом, пређашњи уговор ће се, под условом да претплатник измири све обавезе и врати наведену опрему, сматрати раскинутим у тренутку закључења овог Уговора.

Члан 6.

Предуслови за коришћење услуге, програмски пакети, неопходна опрема за коришћење услуге и међусобна права и обавезе уговорних страна дефинисани су Општим условима и Понудом са ценовником.

Члан 7.

Уколико претплатник у неком од промотивних периода/акција оствари право на посебне погодности/попусте дефинисане Понудом са ценовником, овај Уговор закључује се на 24 месеци, у ком периоду може бити раскинут сходно одредбама Општих услова.

Овај Уговор ће се аутоматски продужавати на период од 12 месеци, уколико Претплатник, најкасније 15 дана пре истека уговорног периода, не поднесе посебан захтев за коришћење ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА услуге без погодности из Понуде са ценовником.

Члан 8.

У случају спора по овом Уговору исти ће се решавати сходно одредбама Општих услова.

Члан 9.

Овај Уговор закључен је у два истоветна примерка од којих свака страна задржава по један.

Прилози овом Уговору, који чине његов саставни део:

– Општи услови

– Понуда са ценовником

Уговор о коришћењу дигиталног рисивера

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ