UgovorDigitalniRisiver

Уговор о коришћењу дигиталног рисивера


Закључен у Нишу, дана___________201_.године између:

1. „Јотелд.о.о. Булевар Немањића 67/45, матични број: 17049283, PIB: 1002336912, бр.телефона инфо центра 018/537355 (у даљем тексту Провајдер), кога заступа директор Драган Илић, са једне стране, и

2. Претплатника, са индетификационим подацима наведеним у Уговору о коришћењу сервиса дигитална телевизија бр. ________________________, са друге стране.

 

Члан 1.

Предмет овог уговора је коришћење дигиталног рисивера (у даљем тексту Рисивер), ради коришћења услуге ДИГИТАЛНА ТЕЛВИЗИЈА, предузећа Јотел д.о.о. (у даљем тексту Провајдер), преко мреже кабловске телевизије КДС “Ниш – Јотел“.

Члан 2.

Саставни део овог Уговора чине:

Општи услови

Понуда са ценовником

Овај Уговор је обавезан прилог сваког Уговора о коришћењу сервиса ДИГИТАЛНА ТЕЛВИЗИЈА.

Члан 3.

Провајдер се обавезује да ће Претплатнику обезбедити Рисивер за коришћење услуге ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА на неодређено време. За то време Рисивер остаје у неотуђивом власништву Провајдера.

Претплатник је дужан платити Провајдеру месечну надокнаду за коришћење Рисивера, сходно важећој Понуди са ценовником у тренутку пружања услуге.

Провајдер задржава право да, у складу са условима на тржишту и својом пословном политиком, измени Понуду са ценовником. О изменама ценовника Провајдер мора благовремено обавестити Претплатника, а најмање 7 дана пре почетка важења новог Ценовника, преко актуелног веб сајта провајдера.

Члан 4.

Провајдер гарантује да Рисивер:

 1. испуњава карактеристике наведене у фабричкој спецификацији,

 2. правилно ће функционисати у периоду коришћења, ако њиме Претплатник рукује у границама издржљивости које прописује произвођач,

 3. задовољава све услове за коришћење сервиса ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА према одредбама Општих услова.

Члан 5.

Претплатник је дужан:

 1. да приликом преузимања установи комплетност и физички неоштећеност Рисивера, и потпише РЕВЕРС којим ово потврђује, а све накнадне рекламације неће бити прихваћене.

 2. да обавезно сачува оригиналну амбалажу и опрему у складу са РЕВЕРСОМ и сву приложену техничку документацију (и у штампаном и у дигиталном формату) у периоду коришћења, и да их врати Провајдеру приликом раскидања Уговора о занивању предплатничког односа.

 3. да Рисивер користи искључиво за своје потребе и на наведеној адреси из Уговора, у складу са одредбама Општих услова

 4. да се без изузетка придржава прописаних услова експлоатације РИСИВЕРА у складу са упутствима у приложеној техничкој документацији (и у штампаном и у дигиталном формату),

 5. да обезбеди одговарајући амбијент у коме је смештен Рисивер, тј.:

 • температура ваздуха 10-40°C

 • релативна влажност ваздуха 10-90%

 • заштита од директног сунчевог зрачења

 • заштита од прашине и кондензујеће влаге

 • заштита од разних врста електромагнетских зрачења.

Члан 6.

Провајдер задржава право да без непотребног ометања Претплатника провери да ли Претплатник користи Рисивер правилно, у складу са прописима и уговорима. Повајдер задржава право да у случају неправилног коришћења једнострано раскине Уговор и да тражи надокнаду штете.

Члан 7.

Претплатник се обавезује да ће Рисивер из овог Уговора користити само за своје потребе. Претплатник нема право уступања овог Рисивера трећим лицима/локацијама, и исто ће се сматрати директним кршењем Уговора о коришћењу дигиталног сервиса, за шта Претплатник сноси последице дефинисане одредбама Општих услова.

Члан 8.

Претплатник је финансијски одговоран за све штете које су настале због ненаменског коришћења, неправилног руковања или непридржавањем датих упутстава уговора или упутстава за употребу. За тако настале штете Претплатник је дужан платити надокнаду Провајдеру.

Члан 9.

Вредност Рисивера дефинисана је Понудом са ценовником.

Члан 10.

      Овај Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава 1 (један) примерак. У случају спора по овом уговору решаваће се сходно општим одредбама.

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ