Ugovor kabl modem

Уговор о коришћењу кабловског модема Download-icon

 

Члан 1.

Предмет овог уговора је коришћење кабловског модема (у даљем тексту МОДЕМ), за коришћење услуге кабловског Интернета предузећа ЈОТЕЛ Д.О.О. преко мреже кабловске телевизије КДС “Ниш -Јотел“.

Члан 2.

Саставни део овог УГОВОРА чини:

 • Ценовник за пружање Интернет услуга (у даљем тексту ЦЕНОВНИК)
 • Уговор о пружању и коришћењу Интернет услуга употребом кабловског система (КДС) (у даљем тексту: ОПШТИ УГОВОР).

Члан 3.

ПРОВАЈДЕР се обавезује да ће КОРИСНИКУ обезбедити МОДЕМ за коришћење Интернет-услуга на неодређено време. За то време МОДЕМ остаје у власништву ПРОВАЈДЕРА.

КОРИСНИК је дужан платити провајдеру месечну надокнаду за коришћење модема, у износу од ________ динара месечно, сходно важећем ЦЕНОВНИКУ у тренутку пружања услуге.

ПРОВАЈДЕР задржава право да једнострано, у складу са условима на тржишту и својом пословном политиком, измени ЦЕНОВНИК. О изменама ценовника ПРОВАЈДЕР мора благовремено обавестити КОРИСНИКА, а најмање седам дана пре почетка важења новог ЦЕНОВНИКА.

Члан 4.

ПРОВАЈДЕР гарантује да МОДЕМ:

 • испуњава карактеристике наведене у фабричкој спецификацији,
 • правилно ће функционисати у периоду коришћења, ако њиме КОРИСНИК рукује у границама издржљивости које прописује произвођач,
 • задовољава све услове за коришћење кабловског Интернета одређене у ОПШТЕМ УГОВОРУ.

Члан 5.

КОРИСНИК је дужан:

 • да приликом преузимања установи комплетност и физички неоштећеност МОДЕМА, јер накнадне рекламације неће бити прихваћене,
 • да обавезно сачува оригиналну амбалажу и сву приложену техничку документацију (и у штампаном и у дигиталном формату) у периоду коришћења, и да их врати ПРОВАЈДЕРУ приликом раскидања ОПШТЕГ УГОВОРА,
 • да МОДЕМ користи искључиво за Интернет услуге одређене ОПШТИМ УГОВОРОМ,
 • да се без изузетка стриктно придржава прописаних услова експлоатације МОДЕМА у складу са упутствима у приложеној техничкој документацији (и у штампаном и у дигиталном формату),
 • да обезбеди одговарајући амбијент у коме је смештен МОДЕМ, тј.:
 • температура ваздуха 10-40°C
 • релативна влажност ваздуха 10-90%
 • заштита од директног сунчевог зрачења
 • заштита од прашине и кондензујеће влаге
 • заштита од разних врста електромагнетских зрачења.

 

Члан 6.

ПРОВАЈДЕР задржава право да без непотребног ометања КОРИСНИКА провери да ли КОРИСНИК користи МОДЕМ правилно, у складу са прописима и уговорима. ПРОВАЈДЕР задржава право да у случају неправилног коришћења једнострано раскине УГОВОР и да тражи надокнаду штете.

 

Члан 7.

КОРИСНИК се обавезује да ће МОДЕМ из овог Уговора користити само за своје потребе. КОРИСНИК нема право уступања овог МОДЕМА трећим лицима без предходне писане сагласности ПРОВАЈДЕРА. Уколико такав пренос МОДЕМА предходно писано одобри ПРОВАЈДЕР, то не ослобађа КОРИСНИКА одговорности дефинисаних одредбама овог Уговора.

 

Члан 8.

КОРИСНИК је финансијски одговоран за све штете које су настале због ненаменског коришћења, неправилног руковања или непридржавањем датих упутстава уговора или упутстава за употребу. За тако настале штете корисник је дужан платити надокнаду ПРОВАЈДЕРУ.

 

Члан 9.

Вредност модема на дан склапања Уговора износи __________ динара, са ПДВ-ом.

Овај Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава 1 (један) примерак.

Дана ___.___.______.године, у Нишу.

За Јотел д.о.о Ниш:
_________________
                                                                                                               

Корисник: ______________________________

Улица_____________________бр__

бр.лк__________

телефон:___________

 

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ